Nie masz jeszcze konta? Utwórz nowe

Zarządzanie kontem

Polityka prywatności i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

16. 2. 2022

WPROWADZENIE

Forscope a.s. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Umowy Zakupu (lub do realizacji działań podjętych przed zawarciem Umowy Zakupu), a ponadto przetwarza te dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji zobowiązań publicznoprawnych spółki.

1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

1.1.  Administratorem danych osobowych jest Forscope a.s., z siedzibą w Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, nr identyfikacyjny: 048 85 414, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Regionalny w Brnie, dział B, wpis 8720 (dalej Administrator).

1.2. Dane kontaktowe Administratora są następujące: adres do doręczeń Lidická 81, 602 00 Brno, Republika Czeska, adres e-mail [email protected].

1.3. Administrator nie wyznacza inspektora ochrony danych.

2. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie ich jest niezbędne w celu:

2.1.1.   realizacji Umowy Zakupu zawartej pomiędzy klientem a Administratorem lub w celu wykonania przez Administratora czynności przed zawarciem Umowy Zakupu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO);

2.1.2.  realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a mianowicie w szczególności realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności przez ustawę nr 235/2004 o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami, ustawę nr 586/1992 o podatku dochodowym, z późniejszymi zmianami oraz ustawę nr 563/1991 o rachunkowości, z późniejszymi zmianami.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1.  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy Zakupu lub wykonanie przez Administratora czynności przed zawarciem Umowy Zakupu oraz realizacja związanych z tym obowiązków prawnych Administratora.

3.2.  Administrator nie stosuje zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu artykułu 22 RODO.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1.  Dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania skutków praw i obowiązków wynikających z Umowy Zakupu, a także przez czas niezbędny dla celów archiwizacji zgodnie z odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, jednak nie dłużej niż przez okres określonych w tych przepisach powszechnych.

5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1.  Innymi odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi techniczne zgodnie z poleceniami Administratora (podmioty przetwarzające dane osobowe), w tym obsługę oprogramowania i przechowywanie danych, a także podmioty dostarczające usługi w obszarze komunikacji z klientami lub potencjalnymi klientami Administratora.

5.2.  Odbiorcami danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa mogą być również organy administracji finansowej lub inne właściwe organy władzy w przypadkach, gdy organy te nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.3.  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

6.1.  Zgodnie z postanowieniami RODO podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

6.2. W przypadku podejrzenia, że dane przetwarzane są z naruszeniem postanowień RODO, podmiot danych ma m.in. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.3. Nie ma obowiązku udostępniania swoich danych osobowych. Udostępnienie swoich danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i realizacji Umowy Zakupu i bez tych danych zawarcie Umowy Zakupu ani jej realizacja przez Administratora nie jest możliwa.

Twój zakup został dodany do koszyka