Nie masz jeszcze konta? Utwórz nowe

Zarządzanie kontem

Warunki ogólne

8. 2. 2022

spółki
Forscope a.s.
z siedzibą pod adresem Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Republika Czeska
Spółka zarejestrowana pod numerem: 048 85 414
w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Regionalny w Brnie, Sekcja B, wpis 8720
dla umów zakupu, ramowych umów zakupu w relacjach B2B, w tym umów zakupu zawieranych przez interfejs internetowy lub pocztę elektroniczną.

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.     Niniejsze Warunki Ogólne (dalej Warunki Ogólne) firmy Forscope a.s., z siedzibą w Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Republika Czeska, wpisanej pod numerem: 048 85 414 do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Regionalny w Brnie, Sekcja B, wpis 8720 (dalej Sprzedający) określa wzajemne prawa i obowiązki stron umowy w zakresie czynności handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a osobą fizyczną lub prawną (dalej Kupujący):

1.1.1.     na podstawie i w związku z zawarciem umowy zakupu, w tym umowy zakupu zawieranej poprzez interfejs internetowy lub pocztę elektroniczną;

1.1.2.   na podstawie i w związku z ramową umową zakupu (dalej Umowa Ramowa);

1.1.3.   na podstawie i w związku z indywidualnymi umowami zakupu zawieranymi na podstawie Umowy Ramowej.

1.2.    Umowa zakupu zgodnie z art. 1.1.1 Warunków Ogólnych oraz indywidualna umowa zakupu zgodnie z art. 1.1.3 Warunków Ogólnych zawarta na podstawie Umowy Ramowej dalej nazywane są Umową Zakupu.

2. PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

2.1.   W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Sprzedający oferuje do sprzedaży:

2.1.1.   kopie programów komputerowych1, do których prawa do rozpowszechniania na terytorium Unii Europejskiej wygasły zgodnie z postanowieniami art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych z późniejszymi zmianami (dalej Kopie Używanego Oprogramowania);

2.1.2. kopie programów komputerowych, które przed sprzedażą ich Kupującemu nie były używane przez żadnego innego użytkownika; (dalej łącznie Produkty lub indywidualnie Produkt).

2.2.    Produkty nie obejmują świadczenia pomocy technicznej ani wsparcia użytkownika w zakresie działania samego oprogramowania (którego kopia dostarczana jest na podstawie Umowy Zakupu) ani dostarczania aktualizacji lub napraw takiego oprogramowania przez Sprzedającego lub inną osobę trzecią (posiadacza praw). Jednakże posiadacz praw może świadczyć takie usługi.


1 Poszczególne kopie są powszechnie mylnie nazywane licencjami. Jednak w przypadku Kopii Używanego Oprogramowania nie ma miejsca cesja ani sprzedaż licencji, natomiast następuje przekazanie praw własności do kopii programu komputerowego. Kopie te są następnie wykorzystywane przez Kupującego wprost z mocy prawa.

3. PRZEDMIOT UMOWY ZAKUPU

3.1.   Na podstawie Umowy Zakupu Sprzedający zobowiązuje się wydać Produkty i przekazać prawo własności do Produktów Kupującemu. Kupujący zobowiązuje się przyjąć Produkty i zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu.

4. CENA ZAKUPU PRODUKTU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1.   Cena zakupu Produktów, termin płatności oraz dodatkowe warunki i zasady płatności ustalone są w Umowie Zakupu.

4.2.    W przypadku każdej płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego uważa się zrealizowane z chwilą uznania wymaganej kwoty na rachunku Sprzedającego.

4.3.    W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie ceny zakupu Produktów, zaliczki na poczet ceny lub innych płatności wynikających z Umowy Zakupu, Sprzedający może odstąpić od Umowy Zakupu i wstrzymać się z wykonaniem swoich zobowiązań umownych wobec Kupującego do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich zobowiązań finansowych wobec Sprzedającego.

4.4.    Należności od Sprzedającego mogą być jednostronnie kompensowane z ceną zakupu Produktów lub innymi zaległymi należnościami wynikającymi z Umowy Zakupu tylko wtedy, gdy taka należność jest wymagalna, a Sprzedający na piśmie potwierdził jej tytuł i kwotę lub gdy taka należność przysługuje Kupującemu i została zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu lub trybunału arbitrażowego.

4.5.    O ile jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach gospodarczych lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dla płatności dokonywanych tytułem Umowy Zakupu Sprzedający wystawi dokument podatkowy – fakturę – i prześle ją w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego.

5. DOSTAWA PRODUKTÓW

5.1   W przypadku gdy dostarczany na podstawie Umowy Zakupu Produkt jest niematerialny, dostarczenie odbywa się poprzez przekazanie odpowiedniego dokumentu (nazywanego przez Sprzedającego "dokumentacją własnościową") lub numeru licencji (klucza produktu), w tym także dostarczenie ich pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

5.2  Prawo własności do Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą zapłacenia pełnej ceny zakupu Produktów.

5.3   W przypadku, gdy Kupujący zamierza rozpowszechniać Kopie Używanego Oprogramowania poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący czyni to na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany samodzielnie ustalić, czy takie rozpowszechnianie lub korzystanie z Kopii Używanego Oprogramowania jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na danym terytorium.

6. GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO

6.1   Sprzedający gwarantuje, że Kopie Używanego Oprogramowania:

6.1.1   o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Kopia Używanego Oprogramowania sprzedawana Kupującemu na podstawie Umowy Zakupu jest egzemplarzem, dla którego prawa dystrybucyjne producenta oprogramowania zostały wyczerpane na terytorium Unii Europejskiej;

6.1.2   jeśli Kopia Używanego Oprogramowania dotknięta jest wadą prawną, roszczenia Kupującego zostaną zaspokojone poprzez dostarczenie innej, wolnej od wad Kopii Używanego Oprogramowania lub poprzez zwrot ceny zakupu wadliwej Kopii Używanego Oprogramowania. Tym samym Kupujący nie może żądać od Sprzedającego usunięcia wady prawnej Kopii Używanego Oprogramowania;

6.1.3   jeśli Kopia Używanego Oprogramowania dotknięta jest wadą techniczną, oznaczającą brak możliwości zainstalowania lub eksploatacji danej Kopii Używanego Oprogramowania z powodu wad kopii, roszczenia Kupującego zostaną zaspokojone poprzez dostarczenie innej, wolnej od wad Kopii Używanego Oprogramowania lub poprzez zwrot ceny zakupu wadliwej Kopii Używanego Oprogramowania. Tym samym Kupujący nie może żądać od Sprzedającego usunięcia wady technicznej Kopii Używanego Oprogramowania.

7. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

7.1  O ile nie uzgodniono inaczej, prawa i obowiązki stron umowy dotyczące wad Produktów regulowane są przez właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

7.2   Kupujący przyjmuje do wiadomości i rozumie, że Sprzedający nie ma wpływu ani nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub funkcjonalność samego oprogramowania (którego kopia jest dostarczana na podstawie Umowy Zakupu), w tym za występowanie błędów w oprogramowaniu, ani za kompatybilność oprogramowania z określonym sprzętem lub innymi programami komputerowymi. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przydatność samego oprogramowania (którego kopia jest dostarczana na podstawie Umowy Zakupu) do danego celu zgodnego z potrzebami Kupującego lub osoby trzeciej.

7.3    W przypadku produktu wadliwego, Sprzedający zaspokoi roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi w następującej kolejności i w następujący sposób: dostarczenie brakującego Produktu, dostarczenie innego wolnego od wad Produktu w miejsce Produktu wadliwego, udzielenie stosownego rabatu od ceny zakupu Produktu.

7.4   Jeżeli prawa z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady mogą być zaspokojone poprzez dostawę innej sztuki Produktu:

7.4.1.    Sprzedający wyśle Kupującemu nową sztukę Produktu w terminie czternastu (14) dni od dnia uzgodnienia przez Sprzedającego sposobu rozpatrzenia reklamacji;

7.4.2.  ani Kupujący, ani żadna inna osoba, której Kupujący bezpośrednio lub pośrednio dostarczył Produkt będący przedmiotem roszczenia gwarancyjnego (np. użytkownik końcowy), nie może używać reklamowanego Produktu, przy czym zakaz używania oznacza tutaj w szczególności zakaz używania reklamowanego Produktu o konkretnym numerze licencji (kluczu produktu).

8. REKLAMACJA

8.1.   Kupujący może dochodzić swoich praw wynikających z odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres Sprzedającego [email protected] (dalej Reklamacja) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż sześć (6) miesięcy od dostawy Produktu.

8.2.   Składając Reklamację Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu całą dokumentację i wszystkie informacje otrzymane od Sprzedającego wraz z zakupionym Produktem lub wynikające z Umowy Zakupu, na podstawie której składana jest Reklamacja.

8.3.   Wniesienie Reklamacji przez Kupującego nie wpływa na jego zobowiązanie zapłaty ceny zakupu Produktu ani do wywiązania się z innych zobowiązań wobec Sprzedającego.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

9.1.   O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Kupującego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9.2.   Przesłanką powstania prawa do dochodzenia odszkodowania jest niezwłoczne powiadomienie Sprzedającego o wystąpieniu szkody lub o możliwości jej wystąpienia.

9.3.   W zakresie szkody po stronie Kupującego i odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu wad Produktów, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy Zakupu, strony umowy uzgadniają ograniczenie odszkodowania za ewentualną szkodę po stronie Kupującego, o ile Sprzedający nie doprowadził do jej powstania umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, w taki sposób, że łączne odszkodowanie za szkodę, w tym utracone korzyści, jest ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Kupującego tytułem ceny nabycia Produktów na podstawie Umowy Zakupu.

9.4.   Sprzedający nie posiada dokładnego wyobrażenia ani informacji o celach, w których wykorzystywane są Produkty ani o działalności Kupującego lub innej osoby. Biorąc pod uwagę powyższe, a także inne okoliczności zawarcia Umowy Zakupu, strony umowy postanawiają, że łączna dająca się przewidzieć szkoda wraz z utraconymi korzyściami, mogąca wystąpić po stronie Kupującego w związku z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady Produktów, może co najwyżej równać się kwocie faktycznie zapłaconej przez Kupującego tytułem ceny zakupu za Produkty tytułem Umowy Zakupu, w ramach której wystąpiła szkoda.

10. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

10.1.   Kupujący zgadza się otrzymywać na swój adres elektroniczny informacje związane z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego oraz jego oferty handlowe.

11. OCHRONA INFORMACJI

11.1.   O ile strony umowy nie uzgodnią wyraźnie na piśmie inaczej, wszelkie informacje dotyczące treści Umowy Zakupu uważane są za poufne.

11.2.   Informacje, które stały się publicznie znane nie z winy Sprzedającego, nie są uważane za poufne w rozumieniu niniejszego artykułu.

11.3.   Przez okres obowiązywania Umowy Zakupu oraz trzy (3) lata po jej wygaśnięciu Kupujący zobowiązany jest do zachowania w ścisłej poufności wszystkich informacji zawartych w Umowie Zakupu. Bez pisemnej zgody Sprzedającego Kupujący nie może wykorzystywać informacji poufnych dla swojej własnej korzyści ani dla korzyści osób trzecich, jeśli jest to sprzeczne z interesami Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich innych faktów, których ujawnienie osobom trzecim może w dowolny sposób wpłynąć na działalność gospodarczą lub reputację Sprzedającego. Kupujący może ujawnić informacje poufne swoim doradcom, którzy zostali zobowiązani do zachowania poufności.

11.4.   Ujawnienia przez stronę umowy informacji poufnych sądom, organom administracji lub innym podmiotom na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów nie uważa się za naruszenie postanowień Umowy Zakupu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.  Jeśli stosunki prawne określone Umową Ramową lub Umową Zakupu zawierają element międzynarodowy (obcy), strony umowy zgadzają się, aby prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy nimi były przepisy prawa czeskiego, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz z wyłączeniem zwyczajowych praktyk handlowych. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Ramowej i Umowy Zakupu będą czeskie sądy powszechne.

12.2. Kupujący nie może dokonywać cesji zobowiązań z tytułu Umowy Ramowej i Umowy Zakupu na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

12.3. Postanowienia odmienne od postanowień zawartych w Warunkach Ogólnych mogą zostać zawarte w Umowie Ramowej lub w Umowie Zakupu. Postanowienia odmienne w Umowie Ramowej lub Umowie Zakupu mają pierwszeństwo nad postanowieniami Warunków Ogólnych.

12.4. Postanowienia Warunków Ogólnych stanowią integralną część Umowy Ramowej i Umowy Zakupu.

 

W Brnie, 8 lutego 2022 r.

Forscope a.s.

Twój zakup został dodany do koszyka