Nie masz jeszcze konta? Utwórz nowe

Zarządzanie kontem

Regulamin

RA Software s.r.o.

Nové Sady 2, Brno, 602 00, Czechy
VAT PL: 5263169087
www.forscope.pl

1) Dane Sprzedawcy

Nazwa firmy: RA Software s.r.o.,
Adres: Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, Republika CZESKA
ID: 04885414
Numer VAT: CZ04885414

2) Postanowienia Ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje wzajemne prawa i obowiązki wynikające w związku z zawarciem umowy sprzedaży (zwana dalej "Umową Sprzedaży") między Sprzedającym i każdą inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Działalność internetowa jest obsługiwana przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego - www.forscope.pl (zwana dalej „Stroną), a za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwana dalej „Interfejsem Strony”).

2.2 Kupującym może być:

2.2.1 osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ma pełne prawo, jak opisano dalej, lub posiada minimum praw, zagwarantowane przez prawo krajowe.

2.2.2. osoba prawna, niebędąca konsumentem, w którym to przypadku jest to związek między Kupującym a Sprzedawcą (o ile nie zostało to określone inaczej w Regulaminie) zgodnie z § 1751 pkt 1. ustawy 89/2012 Coll., Czeskiego Kodeksu Cywilnego (zwanego dalej „Kodeksem Cywilnym”) o ile nie zaznaczono inaczej.

2.3 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zakupu. Poprzez złożenie zamówienia, Kupujący oświadcza, że zgadza się i akceptuje Regulamin.

2.4 Wszystkie dokumenty są dostarczane do Kupującego na jego adres e-mail, który został podany podczas zakładania konta osobistego lub w zamówieniu (w przypadku, gdy zamówienie nie jest dokonywane przez osobiste konto Kupującego).

2.5 Regulamin może być regulowany poprzez indywidualne umowy zakupu. Ustalenia znajdujące się w indywidualnej Umowie Sprzedaży mają pierwszeństwo przed Regulaminem.

2.6 Niniejszy regulamin został stworzony zgodnie z prawem panującym w pańskie Sprzedającego. Interpretacja i egzekucja podlega temu prawu.

2.7 Wszelkie spory wynikające z /lub w związku z Umową Sprzedaży, które zawarte są w Regulaminie, zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny Sprzedającego.  

2.8 Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedającego. Przepis ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające po okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Sprzedawca jest zobowiązany do powiadomienia o zmianie Regulaminu na stronie internetowej. Kupujący, który nie zgadza się ze zmianą Regulaminu, zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o swoim braku zgody na zmianę Regulaminu lub wypowiedzieć umowę na tej podstawie. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy, jak również wysyłana za pośrednictwem poczty e-mail wraz z potwierdzeniem zamówienia.

3) Produkty

3.1 Dla celów niniejszego Regulaminu termin „produkty” oznaczają: klucz licencyjny oprogramowania dostarczany Kupującemu w sposób cyfrowy bądź fizyczny.

3.2 Wszelkie przykłady, grafiki lub reklamy wyprodukowane przez Sprzedającego oraz wszelkie ilustracje zawarte w katalogach Sprzedawcy są wytworzone tylko i wyłącznie w celu nadania przybliżonego pojęcia produktów opisanych w nich. 

4) Proces zamawiania

4.1 W celu złożenia zamówienia kupujący musi wypełnić formularz zamówienia. Zamówienie może zostać złożone za pomocą konta użytkownika, poprzez e-mail lub przez telefon. W formularzu zamówienia muszą być podane następujące dane:

4.1.2 o zamówionym produkcie – ilość, wersja oraz, jeśli to możliwe, wariant;

4.1.3 o sposobie zapłaty za zamówiony towar, szczegóły pożądanego sposobu dostarczenia zamówionego towaru;

4.1.4 informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (informacje te zwane dalej "Zamówieniem").

4.2 Sprzedawca ma prawo poprosić Kupującego o dodatkowe dane (w postaci np. pisemnej lub telefonicznej wiadomości) związane z zamówieniem, przykładowo z kosztami,  jakością, ilością, ceną, dostawą itd. zamówionego towaru.

4.3 Sposoby zamówienia:

4.4 Godziny otwarcia: non-stop w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail oraz za pośrednictwem strony internetowej. Godziny otwarcia dla obsługi klienta są opublikowane na stronie internetowej.

5) Zawarcie Umowy Sprzedaży:

5.1 Zamówienie uznaje się za przyjęte, gdy Sprzedawca wystawia pisemną zgodę (zwaną dalej "Akceptacją Zamówienia"), która jest dostarczana do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w jego Zamówieniu.

5.2 Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia potwierdzenia o złożeniu zamówienia w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Kupującego - w przeciwnym razie Zamówienie uznaje się za anulowane.

5.3 Po dostarczeniu Akceptacji Zamówienia do Kupującego, umowa zakupu można zostać zmieniona tylko za obopólną zgodą obu stron.

5.4 Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną, umowa zakupu zostanie wydany w języku polskim, w przeciwnym wypadku umowa zakupu jest wydawana w języku angielskim lub czeskim.

5.5 Oryginalny egzemplarz Umowy Sprzedaży jest przechowywany przez Sprzedającego przez 5 lat.

5.6 Kupujący nabywa towar płacąc całą cenę zakupu.

6) Dokumenty

6.1 Wszystkie dokumenty odnoszące się do procesu zawierania umów wraz z oryginalną umową zakupu są archiwizowane przez Sprzedającego w formie elektronicznej.

7) Konto użytkownika

7.1 Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może być zawierana za pośrednictwem osobistego konta Kupującego. Umowa sprzedaży może być przeprowadzona także bez użycia osobistego konto użytkownika.

7.2 Kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta użytkownika, po rejestracji na stronie internetowej Sprzedającego. Za pośrednictwem interfejsu (zwany dalej "Konto użytkownika") Kupujący może zamówić towar.

7.3 Podczas tworzenia konta użytkownika na stronie internetowej oraz zamawiania towaru, Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia prawidłowych i prawdziwych informacji. Zmiany danych, o których mowa w koncie użytkownika Kupującego, Kupujący w razie potrzeby ma obowiązek zaktualizować. Dane dostarczone przez Kupującego na koncie użytkownika i podczas procedury zamówienia są uważane przez Sprzedawcę za poprawne i aktualne.

7.4 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika.

7.5 Kupujący nie może pozwalać na korzystanie z konta osobom trzecim.

7.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem obowiązków określonych w art 7.4 i 7.5. wspomnianego Regulaminu.

7.7 Sprzedawca może usunąć dowolne konto użytkownika, głównie wtedy, gdy konto użytkownika nie było wykorzystywane w ciągu ostatnich dwóch lat lub jeśli Kupujący naruszył zobowiązania wynikające z Umowy Sprzedaży lub Regulaminu.

7.8 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być chwilowo niedostępne, zwłaszcza podczas dokonywanych przez Sprzedawcę konserwacji sprzętu i dostawy oprogramowania.

8) Cena

8.1 Strona Sprzedającego dostarcza informacji o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. W cenę towarów podanych na stronie jest wliczony podatek VAT oraz wszelkie pozostałe opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są one wyświetlane na stronie internetowej. Przepis ten nie narusza prawa Sprzedającego do zawarcia Umowy Sprzedaży na podstawie indywidualnie negocjowanych warunków.

8.2 Cena wyświetlana na stronie nie obejmuje opłat wysyłkowych, jak również opłaty za wybrany rodzaj płatności. Mogą więc obowiązywać dodatkowe opłaty.

8.3 Wskazana cena umieszczona na stronie podaje cenę, za którą produkt może być dostępny na rynku (ważnej od 1. 5. 2015).

8.4 Jeżeli cena produktu zostanie zmieniona w momencie, gdy zamówienie jest już przetwarzane, Kupujący zostanie obciążony ceną, która była ważna w momencie złożenia zamówienia.

9) Gwarancja

9.1 Sprzedawca udostępnia formularz gwarancyjny na stronie: www.forscope.pl/jak-zwrocic-lub-wymienic-swoj-produkt/.

9.2 Jako dowód zakupu do procedury gwarancyjnej, prosimy o zachowanie wszystkich materiałów dostarczonych z produktem, zwłaszcza fakturę.

9.3 Gwarancja na produkty zakupione przez osoby fizyczne wynosi 24 miesiące, gwarancja na produkty zakupione przez osoby prawne nie jest udzielana. Jeżeli prawo krajowe stanowi inaczej, przy minimalnym zakresie określonym przez to prawo może zostać udzielona taka gwarancja.

9.4 Osoby prawne mogą informować Sprzedawcę odnośnie wymagań gwarancyjnych w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu, lecz Sprzedawca nie jest zobowiązany do rozpatrzenia takich żądań.

10) Sposób płatności

10.1 Rodzaj płatności za zamówiony towar, wysyłkę oraz pakowanie jest wybierany przez Kupującego podczas składania zamówienia:

  • PayU - bramka płatności online (zwana dalej "bramką płatności online"), która oferuje zapłatę za pomocą karty kredytowej / debetowej i szybkich przelewów (w zależności od kraju)
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedającego (PL 58 1050 1083 1000 0090 3089 1874) (zwany dalej "Kontem Sprzedawcy”)
  • za pobraniem

10.2 Koszty wysyłki, pakowania, a także transportu, podane są w trakcie procesu zamawiania i mogą podlegać zmianie.

10.3 W przypadku płatności przy za pobraniem, cenę zakupu należy uregulować w momencie dostawy towarów. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatności online, płatność musi nastąpić natychmiast po zawarciu umowy, albo nie będzie przetwarzana przez Sprzedawcę a zakup zostanie anulowany.

10.4 W przypadku przelewu bankowego, płatność musi nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Kupujący jest zobowiązany do podania szczegółów płatności. Zobowiązanie Kupującego do zapłaty za zamówiony towar zostaje spełnione w momencie, gdy sprzedawca otrzyma wpłatę na podane konto bankowe.

10.5 Sprzedający jest uprawniony; zwłaszcza jeśli Kupujący nie przewiduje dodatkowych ustaleń, domagać się zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Jeżeli Kupujący jest firmą, postanowienia § 2119 § 1 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

10.6 Wszystkie stosowane kupony lub zniżki na towary, jeśli nie wskazano inaczej, nie mogą być łączone.

10.7 Sprzedający jest płatnikiem VAT. Sprzedawca wystawia fakturę po pełnej zapłacie ceny. Faktura zostanie wysłana do kupującego na adres e-mail.

11) Sposoby dostawy

11.1 O ile nie zaznaczono inaczej, towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w zamówieniu, w sposób wybrany przez Kupującego w zamówieniu.

11.2 O ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, obowiązek Sprzedającego do wysłania towaru do Kupującego rozpoczyna się w dniu odnotowania całkowitej zapłaty ceny za dokonany zakup, jeżeli dana płatność została odnotowana przed 11.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Przepisu tego nie stosuje się w przypadku płatności za pobraniem.

11.3 O ile nie uzgodniono inaczej fizyczne przesyłki są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem serwisu przesyłki kurierskiej.

11.3.1 Towary są wysyłane przez Sprzedającego w dniu, gdy umowa zakupu jest zamknięta (jeśli zamknięcie miało miejsce przed 11.00 czasu środkowoeuropejskiego), a Kupujący dopełnił obowiązku zapłaty lub wybrał płatność przy odbiorze.

11.3.2 Przewidywany czas dostawy wynosi 3 dni robocze.

11.3.3 Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia jakiegokolwiek paczki, która wykazuje oznaki uszkodzenia.

11.3.4 W przypadku, gdy Kupujący otrzyma niepełną lub uszkodzoną paczkę, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania przewoźnika, a także Sprzedawcy.

11.4 Elektroniczna dostawa oprogramowania (ESD).

11.4.1 Przy elektronicznym sposobie dostawy oprogramowania wyklucza się opcję płatności za pobraniem.

11.4.2 Elektroniczny klucz do zakupionego oprogramowania wysyłany jest do Kupującego w ciągu 48 godzin od momentu odnotowania przez Sprzedającego zapłaty za zamówienie.

11.5 Towarów nie można odebrać osobiście.

11.6 W przypadku, gdy sposób wysyłki jest negocjowany w oparciu o konkretną prośbę Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tego rodzaju transportem.

11.7 Jeżeli Sprzedający musi dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru za pobraniem.

11.8 W przypadku powtarzających się dostaw lub dostawy w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z wielokrotną dostawą lub kosztów związanych z inną metodą dostawy.

12) Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

12.1 Kupujący będący osobą fizyczną ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od otrzymania produktu bez podania przyczyny rezygnacji.

12.2 Sprzedający oferuje rozszerzony okres, tj. 30 dni do odstąpienia od zawartej umowy od daty otrzymania produktu przez Kupującego.

12.3 Rezygnacji można dokonać poprzez e-mail lub drogą pocztową na adres Sprzedającego. Sprzedawca udostępnia Formularz odstąpienia od umowy: Formularz odstąpienia od umowy.

12.4 W obu przypadkach rezygnacji (e-mail lub poczta) należy wysłać pocztą również Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wypełnione i podpisane.

12.5 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest dostępne także pod adresem: www.forscope.pl/jak-zwrocic-lub-wymienic-swoj-produkt/.

12.6 W przypadku rezygnacji, Kupujący musi wysłać towar, który otrzymał, kompletną dokumentację oraz wypełniony i podpisany Formularz odstąpienia od umowy a także Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 30 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o rezygnacji.

12.7 Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy Kupującemu w terminie 30 dni po otrzymaniu towaru i wypełnionego oraz podpisanego Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i Formularza odstąpienia od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe Kupującego, znajdujące się na formularzu rezygnacji.

12.8 Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy, jeśli Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie jest poprawnie wypełnione i podpisane przez Kupującego lub w przypadku kiedy brakuje dowolnej, kluczowej części towarów (takich jak Certyfikat Autentyczności bądź Certyfikat elektroniczny) bądź kiedy zwrócony towar zostanie uznany za nieodwracalnie uszkodzony.

12.9 Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu pełnej ceny za towary, jeżeli zwrócone towary są uszkodzone. W takim wypadku od ceny towaru dojdzie do odliczenia odpowiedniej kwoty.

12.10 Kupujący ponosi koszty w przypadku zwrotu towaru do Sprzedawcy, chyba że prawo stanowi inaczej.

12.11 Wszystkie prezenty otrzymane wraz z towarami również podlegają zwrotowi wraz z towarami, które były przedmiotem zamówienia.

12.12 Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać zwracane towary to: RA Software s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, Republika Czeska.

12.13 Artykuły 12.10 – 12. 11 nie stosuje się do osób prawnych. Odstąpienie od umowy przez Kupującego, który jest osobą prawną nie jest możliwe, chyba, że prawo stanowi inaczej. 

13) Ochrona danych osobowych

13.1 Ochrona danych osobowych Kupującego, który jest osobą fizyczną, jest stanowiona przez ustawę nr. 101/2000 Sb. O ochronie Danych osobowych, jeżeli nabywca jest osobą prawną lub prawem krajowym Kupującego, jeśli Kupujący jest konsumentem.

13.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu itd. (zwane dalej łącznie jako "Dane osobowe").

13.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży, a także w celu utworzenia i utrzymania Konta Użytkownika. Jeżeli Kupujący nie zdecyduje inaczej, Kupujący zobowiązuje się również do zgody na  przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wysyłania wiadomości i informacji handlowych Kupującemu. Sprzedawca może prowadzić przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim - partnerom biznesowym Sprzedającego do celów marketingowych i wysyłania propozycji biznesowej z danymi osobowymi. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości określona na podstawie niniejszego artykułu nie jest jednoznaczna z tym, że zawarcie Umowy Sprzedaży nie będzie możliwe.

13.4  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany wskazać swoje właściwe i prawdziwe dane osobowe oraz że jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki powiadomić Sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych.

13.5 Dane osobowe Kupującego są udostępniane na rzecz przewoźników w celu dostarczenia zamówionych towarów. Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego.

13.6 Dane osobowe będą przetwarzane na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób automatyczny lub w formie drukowanej w sposób manualny.

13.7 Kupujący potwierdza, że ​​dane osobowe są prawdziwe oraz że wszystkie dane osobowe zostały przekazane Sprzedawcy dobrowolnie.

13.8 W przypadku, gdy Kupujący myślał, że Sprzedawca lub przewoźnik (art. 13.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest niezgodne z ochroną życia prywatnego i osobistego nabywcy lub niezgodne z prawem, a zwłaszcza wtedy, gdy dane osobowe są niewłaściwie przetwarzania, może

13.8.1 zwrócić się do Sprzedawcy lub przewoźnika o wyjaśnienia

13.8.2 wymagać od Sprzedawcy lub przewoźnika naprawy sytuacji

13.9 Jeżeli Kupujący żąda informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, Sprzedający musi dostarczyć Kupującemu taką informację. Sprzedawca ma prawo do żądania rozsądnej rekompensaty kosztów związanych ze świadczeniem tych informacji. Odszkodowanie nie może przekraczać rzeczywistych kosztów dostarczenia takich informacji.

13.10 Jeżeli prawo krajowe tak stanowi, konsument może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie musi odbywać się za pośrednictwem poczty i musi być wysłane na adres Sprzedającego. Sprzedawca lub osoby trzecie, które uzyskały dane od Sprzedawcy są zobowiązane do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych osobowych konsumenta.

13.11 Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub firmy Sprzedającego na adres e-mail. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych na rzecz Kupującego na adres e-mail.

13.12 Kupujący wyraża zgodę na zapis tzw. cookies na jego komputerze. Zawarcie umowy sprzedaży powinno być możliwe bez konieczności zapisywania plików cookie na komputerze Kupującego. Zgodnie z powyższym, Kupujący może cofnąć zgodę na zapisywanie cookies na swoim komputerze.

14) Odpowiedzialność za wady

14.1 Prawa i obowiązki stron w zakresie odpowiedzialności za wady są regulowane przez prawo krajowe, jeśli kupujący jest konsumentem lub ustawodawstwa czeskiego, jeżeli nabywca jest osobą prawną (w tym postanowień § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego).

14.2 Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy wady najpóźniej po dwóch miesiącach po ich odkryciu, a najpóźniej po upływie sześciu miesięcy od daty zakupu. Wszelkie zgłoszenia dotyczące wad stwierdzone po upływie sześciu miesięcy od daty zakupu, nie będą akceptowane przez Sprzedającego.

14.3 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za dostarczenie towarów wolnych od wad. W szczególności, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, za to, że w momencie, gdy Kupujący przejmuje towary:

14.3.1 Towary są zgodne z informacjami zaakceptowanymi przez Sprzedającego i Kupującego, a w przypadku braku takich klauzul, są zgodnie z opisem towaru, który Sprzedający udzielił lub którego Kupujący oczekiwał, biorąc pod uwagę charakter omawianych towarów i reklam prezentowanych przez Sprzedającego.

14.3.2 Towary nadają się do wykorzystania do celów określonych przez Sprzedającego lub do celów, do których tego rodzaju towar jest zwykle używany

14.3.3 Jakość towarów bądź ich projekt odpowiada uzgodnionym próbkom lub wzorom, jeżeli taka jakość lub projekt zostały określone na podstawie uzgodnionych wcześniej próbkach lub wzorach

14.3.4 Towar ma ilość, miarę lub wagę

14.4 Sprzedający oświadcza, że jest jedynym właścicielem towarów, a w momencie nabycia wypełnił wszystkie obowiązki prawne nałożone podczas zakupu tego typu towarów.

14.5 W przypadku, gdy w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia pojawia się wada ukryta, domniemywa się, że towar już po przejęciu został uszkodzony.

14.6 Oświadczenie wynikające z wadliwego wykonania musi zostać przesłane przez Kupującego na adres Sprzedawcy.

14.7 Jeżeli Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do przesłania Sprzedającemu zawiadomienia odstąpienia oraz oświadczenie, które stanowi, że Kupujący odinstalował nabytą licencję na oprogramowanie ze swojego komputera ("Oświadczenie o odstąpieniu od umowy"). Formularz oświadczenia można pobrać na stronie internetowej Sprzedawcy (patrz art. 12.5). W przypadku niespełnienia tego obowiązku, wycofanie się z umowy zakupu jest uznane za niemożliwe, a Sprzedający jest uprawniony do niezaakceptowania prawa Kupującego do odstąpienia od umowy.

14.8 Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością za wady są regulowane przez Procedurę reklamacyjną.

15) Reklamacje oraz skargi:

15.1 W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z umowy, Kupujący powinien skontaktować się z działem Obsługi Klienta Sprzedawcy, który jest dostępny poprzez:

  • telefon podany na stronie internetowej Sprzedającego: +48 223 906 444

15.2 Jeżeli Kupujący nie będzie zadowolony z rozwiązania problemu, może odwiedzić stronę internetową https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL i ubiegać się o zadośćuczynienie.

15.3 Z zastrzeżeniem dla alternatywnego rozwiązania sporów on-line jest: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

16) Postanowienia końcowe

16.1 Sprzedawca nie jest związany kodem etycznym w rozumieniu § 1826 ust. 1 pkt. e) Kodeksu Cywilnego, jeżeli Kupujący jest osobą prawną.

16.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości możliwość zmian regulaminu zgodnie z § 1765 pkt 2, jeżeli Kupujący jest osobą prawną.

16.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, należy je zastąpić postanowieniami o podobnym znaczeniu. Nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej przepisów nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zmiany do Umowy Sprzedaży i Regulaminu muszą być wykonane w formie pisemnej.

Twój zakup został dodany do koszyka

    Darmowa wysyłka & 30 dni na zwrot